• BERGSTÜCK  Öl/Leinwand  80 x 100 cm
 • LANDSCHAFTSSTÜCK 1  Öl/Leinwand  50 x 60 cm
 • MÄDCHEN/Serie  2002  Öl/Leinwand  70 x 50 cm
 • DAVID/Serie  Öl/Leinwand  90 x 70 cm
 • KORINA/Serie  Öl/Leinwand  90 x 70 cm
 • MICHAEL/Serie  Öl/Leinwand  90 x 70 cm
 • JOHANNES/Serie  Öl/Leinwand  120 x 100 cm
 • VERONIKA/Serie  Öl/Leinwand  120 x 100 cm
 • WALDSTÜCK 1/ST.ROMAN  Öl/Leinwand  100 x 120 cm
 • WALDSTÜCK 2/ST.ROMAN  Öl/Leinwand  100 x 120 cm
 • WALDSTÜCK 3/ST.ROMAN  Öl/Leinwand  100 x 120 cm
 • MARTIN WAGNER/Porträt Öl/Leinwand  80 x 60 cm
 • LANDSCHAFTSSTÜCK 2  Öl/Leinwand  70 x 90 cm
 • AXEL HUBER/Porträt  Öl/Leinwand  50 x 70 cm
 • SEESTÜCK  Öl/Leinwand  50 x 70 cm
 • MARIA/Porträt  Öl/Leinwand  50 x 40 cm
 • LANDSCHAFTSSTÜCK 3  Öl/Leinwand 100 x 120 cm
 • SPORTLERIN Öl/Leinwand  100 x 80 cm
 • TAUCHER  Öl/Leinwand  80 x 100 cm
 • SCHLAFENDE ENTE  Öl/Leinwand  50 x 60 cm
 • ST. CHRISTOPHERUS BRUNNEN/SCHÄRDING  Öl/Leinwand  60 x 50 cm
 • GRIECHISCHES MOSAIK Öl/Leinwand 70 x 50 cm
 • VERFALLENE KIRCHE Öl/Leinwand 70 x 50 cm