• ITALIENISCHE LANDSCHAFT 1/Serie  Acryl/Leinwand  150 x 190 cm
 • ITALIENISCHE LANDSCHAFT 2/Serie  Acryl/Leinwand  150 x 190 cm
 • ITALIENISCHE LANDSCHAFT 3/Serie  Acryl/Leinwand  150 x 190 cm
 • WALD/MONTECIO/Serie  Acryl/Leinwand  150 x 190 cm
 • EFEU/MONTECIO/Serie  Acryl/Leinwand  150 x 190 cm
 • EFEUSTÜCK  Acryl/Leinwand  70 x 90 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 1  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 2  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 3  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 4  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 5  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 6  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 7  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 8  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 9  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 10  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 11  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 12  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 13  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 14  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 15  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 16  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 17  Öl/Leinwand  18 x 24 cm
 • BLÄTTERSTÜCK 18  Öl/Leinwand  18 x 24 cm